ساخت یک گهواره نیوتنی واقعی برای مطالعات فیزیک کوانتومی

ساخت یک گهواره نیوتنی واقعی برای مطالعات فیزیک کوانتومی

دانشمندان مشتاقانه به دنبال تحلیل سازوکار تعادل در قلمروی کوانتومی هستند و برای این کار به ساخت گهواره نیوتنی کوانتومی روی آورده‌اند.