چرا گیاهان حساسیت زیادی به گرانش دارند؟

چرا گیاهان حساسیت زیادی به گرانش دارند؟

گیاهان در کمال شگفتی کوچک‌ترین تغییر زاویه نسبت به حالت اولیه خود را متوجه می‌شوند؛ اما چگونه؟