کمترین اسم پسر

کمترین اسم پسران در ثبت احوال

امروزه با توجه به اینکه ملاک انتخاب های خیلی از افراد بر مبنای تک و خاص بودن است، اسم فرزند و اسم پسر و دختر نیز و انتخاب اسم پسر در ثبت احوال یکی از ملاک مردم همین کم بودن نام است.

در زیر کمترین نام هایی که بر روی پسران گذاشته شده و ثبت احوال هم این اسم ها را پذیرفته برایتان می آوریم

کمترین اسم پسر ها

آرسام
آدُرباد
آزادمهر
اپرنگ
ارشك
اوتانا
اَوَرداد
اوشيدر
بُرزويه
پژدو
چاليك
چينوَد
خديو
خُونيرِث
داتَه
داژو
دَريز
دَسَم
رَتوناك
رشن
رشنواد
روشاك
ريوند
زادان
زَرير
زَم
زنگه
زَهير
زوپير
زيار
زیگ
در ادامه نیز لیست کمترین اسم های انتخابی پسران در ثبت احوال تکمیل می شود.

این اسامی پسران تا حرف ز می باشد.

برخی اسامی را ثبت احوال تائید نمی کند، اما اسامی فوق ثبت شده اند.

نام پسر ایرانی کمیاب در ثبت احوال

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin