نتیجه‌ی یک پژوهش جدید: ورزش روزانه و مداوم پیری را به تعویق می‌اندازد

نتیجه‌ی یک پژوهش جدید: ورزش روزانه و مداوم پیری را به تعویق می‌اندازد

پژوهشگران دریافتند که ورزش کردن و فعالیت فیزیکی، بدن را جوان و سالم نگاه می‌دارد و در واقع از پیری جلوگیری می‌کند.