چگونه ویروس‌ها با غیر فعال سازی سیستم ایمنی موجب سرطان می‌شوند

چگونه ویروس‌ها با غیر فعال سازی سیستم ایمنی موجب سرطان می‌شوند

ویروس‌ها پروتئین‌های انسانی را به کار می‌گیرند تا DNA را متیله کنند و بخش‌های مهم DNA انسانی را که مربوط به سیستم ایمنی است، خاموش می‌کنند.