۳۶ ژن جدید مرتبط با بیماری قلبی شناسایی شد

۳۶ ژن جدید مرتبط با بیماری قلبی شناسایی شد

 روش جدید شخص‌محور برای کشف ژن‌های مرتبط با بیماری‌های پیچیده ارائه شده است. از اهداف این مطالعه، تولید داروهای شخصی برای درمان بیماری‌های قلبی است.