خاک‌ قطب شمال در حال آزاد کردن کربن ذخیره‌شده باستانی است

خاک‌ قطب شمال در حال آزاد کردن کربن ذخیره‌شده باستانی است

کربن قدیمی که صدها و شاید هزاران سال پیش از جو گرفته شده و در تنه‌ی گیاهان ذخیره شده است، در منطقه قطب شمال دوباره در حال آزاد شدن از خاک‌ است.