عملکرد مغز در حالت ناهشیار: قطع اتصال در برخی نواحی قشر خاکستری

عملکرد مغز در حالت ناهشیار: قطع اتصال در برخی نواحی قشر خاکستری

یکی از بزرگترین رازها در علوم اعصاب، چگونگی عملکرد مغز در حالت ناهشیار است. مغز در هنگام بیهوشی یا خواب، اتصال خود در برخی نواحی را از دست می‌دهد.