استفاده از سلول‌های بنیادی وابسته به جفت جنینی برای درمان‌ ترمیمی

استفاده از سلول‌های بنیادی وابسته به جفت جنینی برای درمان‌ ترمیمی

شرکتی آمریکایی قصد دارد با استفاده از سلول‌های بنیادی جفت جنینی انسان، طول عمر را زیاد کرده و بیماری‌های تهدید‌کننده‌ی حیات را درمان کند.