سوالات تعیین سطح شفاهی زبان انگلیسی

سوالات زبان انگلیسی

برای یادگیری زبان انگلیسی همه به کلاس های آموزشی زبان انگلیسی در موسسه های آموزشی زبان مبروند و در ابتده یک آزمون از افراد گرفته میشود که به آن آزمون تععین سطح زبان میگویند که در آن سوالاتی از فرد پرسیده میشود تا سطح زبان فرد مشخص گردد و در کلاس درستی قرار گیرد که هم متوجه صحبت ها در کلاس شود و هم قادر به پاشخ گویی در کلاس زبان باشد حال میخواهییم به چه سوالاتی که در تعیین سطح زبان انگلیسی میپرسند بپردازیم.

سوالات انگلیسی

تعیین سطح زبان انگلیسی

سوالات شفاهی آزمون تعیین سطح زبان

? What is your name

? How old are you

?What is your hobby

?What are your short term goals

?What are your long term goals

?What does success mean to you

?What is your favorite sport

?What do you work

?Do you work well under pressure

?What do you like to do when you are not at work

?Do you live with your family

?Do you own or rent your home

?What kind of salary do you looking for

?Do you have any brother or sister

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

نوشته سوالات تعیین سطح شفاهی زبان انگلیسی اولین بار در سایت دانشجو، مرجع علمی دانشجویان ایران پدیدار شد.