انسان هوموارکتوس به خاطر تنبلی منقرض شد!

انسان هوموارکتوس

انسان هوموارکتوس نتوانست به بقای خود بر روی زمین ادامه دهد. این گونه که به خاطر قامت ایستاده‌اش به ارکتوس معروف است در نهایت تن به انقراض داد، انقراضی که به نظر می رسد یکی از مهمترین عوامل موثر در آن، تنبلی انسان هوموارکتوس باشد. انسان هوموارکتوس یا انسان راست قامت در حدود ۲ میلیون ...

نوشته  انسان هوموارکتوس به خاطر تنبلی منقرض شد! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.