هشدار مجمع جهانی تغییرات اقلیمی برای اقدام فوری در مقابله با گرمایش زمین

هشدار مجمع جهانی تغییرات اقلیمی برای اقدام فوری در مقابله با گرمایش زمین

 مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی می‌گوید برای مقابله با گرمایش جهانی، هم‌اکنون نیاز به اقدامات فوری و بی‌سابقه‌ای در تمامی ابعاد جوامع است.